فرم رسیدگی به شكايات

فرم رسیدگی به شکایات
نوع خدمات دریافتی: تور داخلی: تور خارجی: بلیط داخلی: بلیط خارجی:
نام پرسنل ثبت نام کننده: *
نام و نام خانوادگی: *
تلفن: * ایمیل: *
آدرس:

شماره قرارداد :

مقصد : تاریخ سفر:

متن شکایت: